Newsletter

Nitrilové hadice pro minerální oleje a paliva

Nitrilové hadice pro minerální oleje a paliva

Akrylonitril-butadienový kaučuk, zkráceně nitrilkaučuk nebo NBR, je na rozdíl od přírodního kaučuku (NR) synteticky vyráběný elastomer. Díky svým vynikajícím vlastnostem má materiál podobný kaučuku rozmanité použití, například jako výchozí materiál pro rukavice v oblasti bezpečnosti práce, plochá těsnění, o-kroužky nebo membrány. Elastomer se také používá při výrobě hadic, takzvaných „nitrilových hadic". Jak bude NBR syntetizován, jaké vlastnosti tento plast má a kde všude se nitrilové hadice, bude vysvětleno níže.

Vzhledem ke kolísajícím cenám surovin byla již v polovině 19. století snaha vyvinout syntetický kaučuk. Vytvoření a průmyslovou výrobu vysoce kvalitních syntetických kaučuků bylo možné realizovat až po první světové válce.

V roce 1926 němečtí chemici Eduard Tschunkur (1874-1946) a Walter Bock (1895-1948) z IG Farbenindustrie poprvé syntetizovali styren-butadienový kaučuk (SBR) polymerací butadienu v přítomnosti styrenu. Zkratka „Buna" nebo „Buna-S", která se používá dodnes, byla odvozena od syntetických složek butadienu a sodíku, které během reakce působily jako katalyzátor.

Představení syntetického nitrilového kaučuku konečně následovalo v roce 1930, opět německými chemiky z IG Farbenindustrie. Na vývoji se podíleli Erich Konrad (1894 - 1975), Helmut Kleiner (1902 - 1987) a Eduard Tschunkur, který se již podílel na syntéze styrenového kaučuku.

Nyní existuje řada syntetických polymerů podobných gumě, které se také nazývají elastomery. Dnes se na celém světě každý rok vyprodukuje více než 16 milionů tun gumy, z čehož pouze 5 milionů tun lze připsat přírodním kaučuku. Potřeba syntetických elastomerö a pryžových hadicích , jako je nitrilový kaučuk a z něj vyrobené nitrilové, je tedy nepřerušena.

Co je akrylonitrilbutadienový kaučuk?

Akrylonitril-butadienový kaučuk, zkráceně NBR, nebo nitrilový kaučuk, je syntetický kaučuk vyrobený z akrylonitrilu a butadienu. Patří do elastomerů, podskupiny plastů, které se mechanicky vyznačují svými elastickými vlastnostmi. Toto „gumové" chování vyplývá ze skutečnosti, že polymerní řetězce elastomerů v normálním stavu tvoří husté, ale jen řídkými kovalentními vazbami propojené klubko. Tato struktura umožňuje natažení polymeru působením vnějších tahových sil. Pokud není struktura polymeru poškozena nadměrnými silami, je proces reverzibilní a elastomer se může vrátit do svého původního tvaru, jakmile ustoupí tažná síla.

Výroba nitrilového kaučuku

Na rozdíl od homopolymerů, jako je polypropylen (PP), které jsou polymerovány pouze z jednoho typu monomeru, je nitrilový kaučuk syntetizován ze dvou různých monomerů, konkrétně akrylonitrilu a butadienu. Takto získaný plast se proto také označuje jako kopolymer. Obsah akrylonitrilu pro NBR polymery je kolem 18 až 50% hmotnostních a má vliv na odolnost proti bobtnání, elastické chování, propustnost pro plyny a trvalé deformaci tlakem. Změnou podílů obou výchozích monomerů jakož i úpravou parametrů syntézy, zejména teploty polymerace, lze snadno přednastavit požadované vlastnosti konečného produktu.

Vulkanizát je přisuzována vysoká odolnost vůči olejům, tukům a uhlovodíkům, a proto jsou nitrilové hadice ideální předurčeny pro použití jako hadice pro minerální oleje a palivo. Kromě toho je také potřeba zdůraznit dobré vlastniosri při stárnutí a nepatrný otěr.

Nitrilový kaučuk a také jiné pryžové syntetické kaučuky mají nízký stupeň zeíťování. Jednotlivé polymerní řetězce jsou ve vulkanizátu spojeny pouze velmi širokými kovalentními vazbami, což vede k požadovanému elastickému chování plastu.

Vlastnosti a úpravy

Fyzikální a chemické vlastnosti NBR lze určit podle stupně zesíťování, směšovacího poměru výchozích monomerů akrylonitrilu a butadienu, smícháním s jinými plasty za vzniku směsí, jako je polyvinylchlorid (PVC) nebo styren-butadienový kaučuk ( SBR) a přidání plnidel upravit. Proto neexistuje pouze jeden nitrilový kaučuk se stálými vlastnostmi, ale celá řada různých modifikací nitrilového kaučuku.

Materiály vyrobené z NBR vykazují vysokou odolnost proti bobtnání vůči olejům, tukům a dalším alifatickým uhlovodíkům. Příčinou jsou polární nitrilové skupiny obsažené v akrylonitrilbutadienovém kaučuku, které pouze nepatrně interagují s nepolárními kapalinami, jako jsou paliva, oleje a mazací tuky. To znamená, že materiál v těchto médiích nebobtná. Odolnost proti bobtnání vůči chemikáliím, jako jsou minerální oleje a paliva, stejně jako horká voda, lze zlepšit vyšším obsahem akrylonitrilu - čím vyšší je obsah výchozího monomeru akrylonitrilu, tím lepší je odolnost konečného produktu.

V zásadě platí, že se stoupajicím obsahem akrylonitrilu elasticita klesá, ale zvyšuje se stabilita vůči chemikáliím a rozpouštědlům. Díky těmto chemickým vlastnostem jsou nitrilové hadice předurčeny pro použití v hadicové technologii jako hadice pro minerální oleje a paliva, zejména jako hadice pro benzín a naftu.

Obsah akrylonitrilu ovlivňuje nejen odolnost proti bobtnání, ale také pružnost při nízkých teplotách, tzv. pružnost za studena. S nízkým podílem 18% hmotnostních je pružnost za studena až do -38 ° C velmi vysoká. Naproti tomu materiál s podílem 50% hmotnostních má mnohem nižší pružnost za studena, která se potom udává pouze při teplotě do -3 ° C. Pomocí dalšího použití změkčovadel lze pomocí speciálních směsí dosáhnout nízkoteplotní pružnosti až do -55 ° C.

NBR má hustotu od 1,35 g / cm 3 do 1,50 g / cm 3 , v závislosti na stupni zesítěí, s vyšší stupeň zesítění vede k vyšší hustotě. Totéž platí pro tvrdost.

Hadice vyrobené z nitrilového kaučuku jsou také relativně nepropustné pro plyn a vzduch, alespoň ve srovnání s jinými elastomerovými hadicemi, proto jsou nitrilové hadice vhodné také pro dopravu plynů. Mnohem nižší propustnosti plynů však lze dosáhnout pomocí různých plastových hadic , například vyrobených z polyamidů (PA) nebo polytetrafluorethylenu ( PTFE ). Kromě toho vykazuje NBR dobré mechanické vlastnosti, jako je vysoká odolnost proti oděru, vysoká pevnost v tahu a roztržení a nízká deformace tlakem.

Tepelné vlastnosti nitrilových hadic jsou také dobré. NBR je odolný v teplotním rozsahu od -30 ° C do +120 ° C. Je však třeba věnovat pozornost složení materiálu nebo konstrukci hadice, protože tento teplotní rozsah se obecně nevztahuje na všechny úpravy NBR. Nízkoteplotní odolnosti -30 ° C je dosaženo s nízkým obsahem akrylonitrilu a vysoké teplotní odolnosti až +120 ° C s vysokým podílem monomeru.

Nitrilový kaučuk je chemicky odolný vůči alifatickým uhlovodíkům, jako jsou propan a butan, paliva, benzín, nafta a minerální oleje, alkoholy, rostlinné a živočišné oleje a také tuky, silikonové oleje a silikonové tuky, zředěné kyseliny a zásady a horká voda.

Nitrilový kaučuk však není odolný vůči ozónu a UV záření. Na materiál mohou také působit chlorované, aromatické a halogenované uhlovodíky, jakož i rozpouštědla a média na bázi glykolu.

Nitrilové hadice v hadicové technologii

Hadice jsou vystaveny mechanickému, tepelnému, chemickému a elektrickému zatížení. Zatížení, například vysoké provozní tlaky a kolísání tlaku, vysoké teploty a kolísání teploty, jakož i chemicky agresivní média znečištěná částicemi, mohou vést k potenciálně nebezpečným únikům, pokud není materiál hadice zvolen podle provozních podmínek. I přes tato zatížení musí hadice zůstat elastické, pružné a mechanicky stabilní.

Vzhledem k četným výhodám nitrilového kaučuku se hadice vyrobené z tohoto materiálu používají různými způsoby. Protože nitrilové hadice jsou odolné vůči minerálním olejům a alifatickým uhlovodíkům, jako je benzín nebo nafta, jsou výhodné pro použití v automobilovém průmyslu, pro minerální oleje a motorové technologii, zejména jako hadice pro cisternové vozy, palivové hadice, benzínové hadice, naftové hadice a olejové hadice.Nitrilový kaučuk se také používá v těchto oblastechtaké jako těsnění. V každodenním životě se setkáváme s plnicími antistatickými nitrilovými hadicemi na čerpacích stanicích.

Chemickou, farmaceutickou a technologickou technologii si již nelze představit bez nitrilových hadic. Protože odolnost vůči alkoholům, různým olejům a tukům i zředěným kyselinám a louhům umožňuje použití jako hadice pro chemikálie a dopravní hadice pro mnoho aplikací. Vzhledem k nízké propustnosti plynů se nitrilové hadice používají také jako hadice pro dodávku plynu ve formě sacích, tlakových a vakuových hadic. Nitrilkaučuk se také používá jako základní materiál pro hadice na kapalný plyn a hadice pro stříkání barev.

Fyziologicky nezávadné úpravy NBR se používají pro výrobu hadic na pitnou vodu a hadic na potraviny . Dodací hadice bezpečné pro potraviny jsou absolutně bez zápachu a chuti a používají se v potravinářském, mlékárenském a nealkoholickém nápoji.

Máte dotazy nebo potřebujete pomoc při volbě hadice? Potom zavolejte na telefonní číslo 585 231 315 nebo napište na adresu sigmet@sigmet.cz. Rádi vám poradíme. 

Obsáhlá nabídka hadic

Kdo nezná běžný den v technických oborech a laboratořích ? Minerální oleje a pohonné látky, citlivá média, jako potraviny a pitná voda, nebo agresivní chemikálie, jako kyseliny, louhy a rozpouštědla, musí být čerpány v různých provozních podmínkách. Požadavky, které jsou přitom kladeny na hadice, jsou závislé jak na dopravovaném médiu tak na teplotním a tlakovém zatížení.

Jako odborník, který se zabývá technikou pro kapaliny a hadicemi, nabízí Reichelt Chemietechnik velký počet elastomerovýc a plastových hadic, které vyhovují rozmanitým technickým požadavkům na hadice. Sortiment zahrnuje mnoho různých hadic v rozličných barvách, jmenovitýc světlostech a provedeních. Výchozí materiál hadic sahá od běžných polymerů až k vysoce účinným umělým hmotám, takže pro každé použití může být dodána vyhovující hadice.

Nabídka hadic zahrnuje mezi jiným:

 • Hadice pro chemii - kyseliny, louhy a rozpouštědla
 • Hadince na vodu – pitná voda, chladicí voda, horká voda, vodní pára
 • Smršťovací hadice, ochranné hadice a (tepelně-) izolující hadice
 • Hadice rozptylující elektrostatrický náboj, antistatické hadice
 • Hadice pro vakuum, sací hadice a tlakové hadice
 • Hadice pro potraviny a poživatiny – pevné a kapalné potraviny
 • Hadice pro minerální oleje a pohonné hmoty – benzín, nafta a topný olej
 • FDA- konformní hadice pro farmacii a medicímu
 • Hadice k čerpadlům
 • Šroubovité, vlnité a foliové hadice

Materál hadic – velký výběr elastomerů a plastů

Při volbě vhodného materiál hadice by měl být zohledněn obor použití a provozní podmínky, aby nedošlo k selhání materiálu a zamezilo se tak úkapu s tím spojenému. Velké množství polymerů, ze kterého se sestávají hadicové produkty dodávané firmou Reichelt, umožňuje dodat vhodnou hadici pro každe použití.

Tkaninou vyztužené tlakové hadice z PVC

Výběr nejdůležitějších materiálů hadic :

 • Butyl-IIR (Butyl kaučuk) a CR (Chloroprenkaučuk)
 • EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-kučuk) a EPODM/PP (Ethylen-Propylen-Dien/Polypropylen)
 • FPM/FKM (Fluorkaučuk)
 • NBR (Acrylnitril-Butadien-Kaučuk)
 • NR (přírodní pryž)
 • PUR (polyurethan)
 • PVC (Polyvinilchlorid) a TYGONR
 • Siliko- a Fluorsilikon-Kaučuk
 • FEP (Fluorethyleprophylen), PFA (Perfluoralkoxy) a MFA (modofikovaný Perfluoralkoxy)
 • PTFE (Polytetrafluorethylen) a PVDF (Polyvinylidenfluorid)
 • PA (Polyamid)
 • PEEK (Polyether-Etherketon)
 • PE (Polyethylen) a PP (Polypropylen)

Velké množství aplikací pro laboratoře a průmysl

Požadavky na hadice odpovídají jejich použití. Toto je vidět u gumových hadic pro vakuovou destilaci, zhotovaných z materiálů jako je Butyl-IIR pryž, které vlivem jejich zvlášť nízké plynové permeabilitě a silnostěnnému provedení jsou vhodné pro vakuum olejového čerpadla (vývěvy) a tím je zamezeno smrštění hadice ve vakuu.

Pryžové hadice z EPDM/PP mohou být vícekrát sterilizovány v autoklávu a vykazují vysokou odolnost proti oděru, čímž jsou vhodnější pro použití než gumové hadice. Materiál hadice je krom toho odolný vůči chemikáliím a je fyziologicky nezávadný. Ještě vyšší chemické odolnosti je dosaženo nepružnými (tuhými) plastovými hadicemi, například z univerzálně odolného PTFE.

K dipozici jsou ale i FDA-konformní plastové hadice pro manipulaci s kapalnými a pevnými potravinami a poživatinami, pitnou vodu a nápoji. Tyto hadice používané pro nápoje, potraviny a v mlékárnách jsou fyziologicky nezávadné, bez extrahovatelných složek a absolutně bez chuti a zápachu.

Plasty a elastomery jsou ve srovnání s nerezovou ocelí sice méně odolné tlaku, zato ale pružnější. Aby se sjednotila pružnost a tlaková odolnost, jsou k dispozici tkaninou vyztužená, jakož i z vnějšku zapouzdřená provedení hadic. Tato mohou být použita pro tlakové a vykuové aplicace. Mají-li být dopravována zvlášť horká nebo studená média, nabízí se dodatečná izolace teplotněizolační hadicí ze Silikonu nebo PUR.

Pro zacházení s tekutými kyselinami a louhy se doporučují chemické hadice z Fluorkaučuku a jiných fluorovaných plastů, jako PTFE nebo FEP. Hadice pro tuto oblast jsou ale velmi rozsáhlé a zahrnují mnoho dalších polymerů.

Hadice se rozlišují podle oblasti použití a jejich konstrukce. Tak mse skládají tkaninou vyztužené EPDM-tlaková hadice z méně roztažitelných materiálů, zatímco analytické hadice ze silikonu měkkého jsou roztažitelné a flexibilní, jelikož se skládají z tenkostěnného elastomerového pevného materiálu.

Plastové hadicové hubice s vnějším závitem

V porovnání sdosud zmiňovanými provedením hadic jsou hadice pro dialýzu částečně propustné a umožňují čiěštění od subastancí, přičemž molekuly vysocekoncentovaných roztoků se šíří přs membránu do nízkokoncentrrovaných roztoků.

Hadicové spojky jako spojovací šlánek hadic

Reichelt Chemietechnik dodává pro spojování plastovýc hadic hadicové spojky, podstatný prvek hadicových technologií, vyrobené z plastu nebo kovu. K portfoliu patří :

 • Hadicové šroubení
 • Potrubní šroubení
 • Hadicové hubice
 • Rychleuzavírací spojky
 • Zástrčky
 • Luer-lock spojky
 • Tri- Clamp spojky

Téměř každý technický problém má řešení. K dispozice jsou hadicové spojky zhotovené z pochromované popř. poniklované mosazi nebo jsou z palstu. Plastové hadicové spojky, kterými se dají spojovat hadice a potubí, jsou zhotoveny z mnoha různých polymerů:

 • PA (Polyamid)
 • PVC-U (polyvinylchlorid
 • PP (Polypropylen, HostalenR)
 •  POM (Polyoxymethylen, DelrinR)
 • PFA (Perfluoralkoxy)
 • PVDF (Polyvinylidenfluorid, KynarR)
 • PTFE (Polytetrafluorethylen)
 • TPX (Polymethylpenten)
 • HDPE (Polyethylen, vysoká hustota)

Vlastnosti materiálů

Materiály používané pro hadicové spojky v hadicové technologii se liší následovně: PP (polypropylen) snáší maziva, benzín, alifatické uhlovodíky, alkoholy, ketony, organické kyseliny, minerální kyseliny, oxidační látky, alkalické roztoky, amoniak a aminy. Může být použit v teplotním rozsahu +5 ° C až +90 ° C.

HDPE (polyethylen s vysokou hustotou) je odolný vůči mazivům, olejům, tukům, benzínu, alifatickým uhlovodíkům i alkoholům, esterům, organickým kyselinám, minerálním kyselinám, horké vodě, zásaditým roztokům, amoniaku a aminům. Polymer lze použít od +5 ° C do +100 ° C.

PVDF (polyvinylidenfluorid , Kynar ® , Solef ® ) je chemicky odolný vůči benzínu, alifatickým uhlovodíkům, halogenovaným rozpouštědlům, amoniaku, alifatickým aminům, minerálním kyselinám, organickým kyselinám, horké vodě a UV záření. PVDF je částečně odolný vůči benzenu, fenolům, xylenu a dalším aromatickým uhlovodíkům. Je tepelně stabilní od -30 ° C do +150 ° C.

PFA (perfluoralkoxy) a PTFE (polytetrafluorethylen) jsou téměř univerzálně stabilní fluoroplasty, které vzdorují rozpouštědlům a zvláště agresivním kyselinám a zásadám. Materiály jsou však napadeny volnými alkalickými kovy a elementárním fluorem. Další výhodou je vysoký tepelný odpor: PTFE lze použít v rozsahu od -200 ° C do +260 ° C a PFA od -270 ° C do +260 ° C. Díky těmto vynikajícím vlastnostem si již nelze hadicovou technologii představit bez těchto materiálů: POM (polyoxymethylen, Delrin ®). Polymer snáší maziva, benzín, alifatické uhlovodíky, benzen, xylen, aromatické uhlovodíky, estery, ketony, alkalické roztoky, aminy, peroxid vodíku, horkou vodu a, i když jen v omezené míře, fenoly a halogenované uhlovodíky. Může být použit od -50 ° C do + 100 ° C.

TPX (polymethylpenten) se používá v hadicové technologii jako materiál pro hadicové armatury. Vlastnosti zvláště lehkého polyolefinu jsou podobné vlastnostem polypropylenu. Stejně jako PP je snadno hořlavý, ale do značné míry odolný vůči chemikáliím, například vůči alkoholům, kyselinám a zásadám. Přípustná pracovní teplota je -40 ° C až +120 ° C.

PA (polyamidy) vykazuje vynikající chemické vlastnosti s médii, jako je benzín, maziva, oleje a tuky, alifatické uhlovodíky, cyklické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky, alkoholy, ketony a halogenovaná rozpouštědla, a v omezené míře s ohledem na slabé organické kyseliny, amoniak , aminy a horká voda.

Produktová řada zahrnuje hadicové armatury, hadicové trysky, hadicové šroubové spojky, potrubní armatury, šroubové spojky potrubí a rychlospojky. Posledně jmenované umožňují rychlé a rychlé připojení hadicových vedení bez pomoci nářadí. Speciální postavení zaujímají adaptéry Luer lock, které se používají hlavně v lékařské technice a analytice pro rychlé a bezpečné připojení hadic, stříkaček, předfiltrů a kohoutků. K dispozici jsou také hadicové spojky pro hadice vyztužené tkaninou nebo silnostěnné hadice.

Vodivé spojky potrubí a hadic, které jsou elektricky disipativní a nemohou se elektrostaticky nabíjet, jsou také důležitými prvky hadicové technologie a jsou k dispozici v řadě Reichelt Chemietechnik.

Máte dotazy nebo potřebujete pomoc při volbě hadice? Potom zavolejte na telefonní číslo 585 231 315 nebo napište na adresu sigmet@sigmet.cz. Rádi vám poradíme. 

Hadicové spojky

Hadicové spojky, známé také jako rychlospojky, se používají v chemickém průmaslu, laboratořích, zemědělství a zahradnictví a také v nápojové technologii. Spojky umožňují bezpečné připojení a odpojení hadicových vedení bez úkapu – jednoduchá manipulace, není potřeba nářadí. Existuje velké množství typů spojek: z nabídky můžete zvolit rychlospojky s hadicovými tryskami, hadicovými šroubovým nebo závitovým připojením. Jako materiál pro hadicové spojky se často používají kovy, jako je mosaz nebo nerezová ocel. K dispozici jsou však také verze vyrobené z různých vysoce výkonných plastů.

Co jsou hadicové spojky?

Hadicové spojky se používají k propojení hadicových vedení mezi sebou nebo se stroji a zařízeními. Na rozdíl od běžných hadicových šroubových spojů však nejsou tato připojení pevná nebo dokonce trvalá: hadicové spojky lze snadno, a díky často integrovaným ventilům také bez úkapu, uvolnit jednoduchým pohybem. To umožňuje rychlé, flexibilní a nekomplikované zavírání a odpojování hadicových vedení.

Taková spojení se skládají z rychloupínací zástrčky , „samčího dílu", který je zasunut do rychloupínací spojky, „samičího dílu". Díky integrovaným těsněním a ventilům je takto uzavřené připojení nejen absolutně těsné, ale také oddělené bez úkapové. Spojky a zástrčky jsou naproti tomu vybaveny požadovanými přípojkami: Podle potřeby to může být jednoduchá hadicová hubice, hadicový šroubový spoj , trubkový šroubový spoj nebo závitový spoj.

Kromě rychlospojek s jednoduchým připojením, takzvané jednoduché nebo mono spojky, jsou k dispozici také hadicové spojky s několika připojeními. Díky těmto multi-spojkám nebo vícenásobným spojkám lze několik vedení odpojit nebo spojit jedním úkonem. Typ kabelu nemusí být totožný: Pomocí vícenásobné spojky tak mohou být například paralelně připojeny elektrické kabely a hadicová vedení lze. Multi-spojky se používají zejména ve složitějších zařízeních a strojích, kde je obzvláště důležitá rychlá výměna a nezaměnitelnost kabelů (vedení).

Volba správného rychlospojky nezávisí jen na typu a počtu připojení. Rovněž je třeba vzít v úvahu příslušné provozní parametry, jako je tlak, teplota a dopravované médium.

Materiály pro hadicové spojky

Mnoho rychlospojek je vyrobeno z kovu a je nabízeno jako kovové spojky. Použitými materiály jsou většinou mosaz a nerezová ocel. Významnou nevýhodou kovových spojek je jejich často nedostatečná chemická odolnost, zejména vůči vysoce korozivním médiím. Je však třeba kladně zdůraznit odolnost proti vysokému tlaku až 70bar při +20°C a široký teplotní rozsah od -40°C až do +200°C.

Na trhu jsou také etablovány spojky vyrobené z mnoha plastů, jako je polypropylen (PP). Polypropylen je termoplast ze skupiny polyolefinů. Vykazuje vynikající chemickou odolnost vůči alifatickým uhlovodíkům, kyselinám, zásadám a různým rozpouštědlům. Podle provedení snáší plast tepelné zatížení v rozsahu od 0 ° C do +100 ° C.

Lepší odolnosti proti nízkým teplotám lze dosáhnout pomocí plastů polysulfon (PSU) a polyoxymethylen (POM), které jsou také nabízeny jako materiál pro hadicové spojky. Chemická odolnost těchto provedení hadicových spojek sice není tak dobrá jako u rychlospojek vyrobených z polypropylenu, ale vydrží zatížení od -40°C do +138°C.

Pro obzvláště náročné provozní parametry jsou k dispozici rychlospojky vyrobené z polyvinylidenfluoridu (PVDF). Fluorovaný plast je chemicky odolný vůči mnoha médiím, jako jsou alkoholy, aldehydy, produkty minerálních olejů, zásady a kyseliny. Hadicové spojky z PVDF lze natlakovat až na 8bar při +20°C a obecně se používají v teplotním rozsahu od -20°C do +120°C.

Oblasti použití rychlospojek

 • Spojky na stlačený vzduch

Spojky na stlačený vzduch nebo pneumatické spojky jsou spojky pro hadice na stlačený vzduch. Jsou vybaveny zpětným ventilem, který se zavírá při odpojení hadice. Tím je zajištěno, že během připojení a odpojení nemůže uniknout žádné médium, které je pod tlakem.

 • Rychlospojka pro aplikace na stlačený vzduch z mosazi

Patří sem také bezpečnostní spojky na stlačený vzduch. Regulací zbytkového tlaku zabraňují nebezpečnému efektu mrskání při odpojení. K úplnémuobdlokování dojde až když tlak na straně niplu poklesne pod prahovou hodnotu.

 • Hydraulické spojky

Hydraulické spojky jsou konstruovány pro mnohem vyšší tlaky, až do 1000 bar. Vyznačují se obzvláště robustní konstrukcí a jsou nabízeny jako šroubové a zásuvné spojky. Používají se pro řadu hydraulických aplikací, například v bagrech a jiných stavebních strojích.

 • Hadicové spojky pro plyny

Plynovými hadicovými spojkami, které se také označují jako jednoruční rychlospojky, lze rychle připojit zařízení, jako jsou plynové hořáky, nebo spojit hadicová vedení. Používají se při dopravě technických plynů, jako je acetylen, propan, butan, zemní plyn a kyslík, jakož i chemických par.

 • Spojky pro hadice na vodu

Spojky pro hadice na vodu se používají v domácnosti, pro zavlažování v zahradnictví a terénních úpravách, stejně jako v průmyslu. Slouží k připojení flexibilních hadicových vedení ke stacionárním potrubím nebo předávacím místům (zdroji). Známým příkladem z každodenního života je zahradní hadice, která je pomocí rychlospojky spojena se stacionárním vodovodním kohoutkem. Drápkové spojky se používají v profesionálních oblastech , v domácnostech spíše spojky zásuvné.

 • Clean-Break spojky nebo suché spojky

Spojky Clean-Break byly vyvinuty z bezpečnostních, funkčních a ekologických důvodů. Jsou také známé jako suché spojky a používají se hlavně v oblasti chemie, kde je třeba zabránit úniku nebezpečných látek. Mají vpředu ploché ventily, takzvané bezúkapové ventily .

Jsou navrženy podle principu objemového posunu, který umožňuje připojení s téměř nulovým vniknutím vzduchu a odpojení s minimálním množstvím úniku, tedy téměř bez ztráty média. Spojky jsou nabízeny z nerezové oceli nebo chemikáliím odolných plastů.

Tyto bezúkapové rychlospojky nabízí Reichelt Chemietechnik zhotovené z velkého množství plastů. Neprosakující provedení nabízí ochranu proti chemikáliím a parám. K oddělení dochází pomocí odblokovacího tlačítka. To umožňuje bezúkapové odpojení a připojení, a to i při vysokém tlaku v potrubí. Tyto plastové zásuvné spojky mají vysokou chemickou odolnost, malý mrtvý objem a velkou průtočnou rychlost. K dispozici jsou typy s vnitřním a vnějším závitem, potrubní připojení a hadicové trysky. 

Hadicové spojky v Reichelt Chemietechnik

Hadicové spojky a hadicové spojky , vyrobené z kovu nebo plastu, jsou vyžadovány v hadicové technologii pro různé aplikace. Společnost Reichelt Chemietechnik nabízí také hadicové spony probezpečné připojení hadic k hadicovým tryskám nebo hadicovým spojkám. Ať už pro průmyslové, laboratorní, potravinářské nebo farmaceutické aplikace, v sortimentu společnosti Reichelt Chemietechnik, vašeho partnera pro hadicovou a kapalinovou technologii, najdete to, co hledáte. Využijte našich mnohaletých zkušeností, krátkých dodacích lhůt a řady vysoce kvalitních hadicových spojek.

Máte dotazy nebo potřebujete pomoc při volbě hadice? Potom zavolejte na telefonní číslo 585 231 315 nebo napište na adresu sigmet@sigmet.cz. Rádi vám poradíme. 

Fluorsilikonové hadice pro pohonné hmoty a minerální oleje

Novinka ve výrobcích u RTC Reichelt : Hadice z fluorsilikon-kaučku

Fluorsilikon-kaučuk, krátce FVMQ nebo fluorsilikon, spojuje chemickou odolnost a odolnost proti bobtnání fluorkaučuku s elasticitou a odolností silikonu proti nízkým teplotám. Nový druh materiálu se odlišuje v molekulární stavbě od čistého silikon-kaučuku tím, že jeden díl metylové skupiny silikonové osnovy byl nahrazen trifluorpropylenovými skupinami.

Fyzikální vlastnosti fluorsilikon-kaučuku jsou srovnatelné s těmi, které má silikon-kaučuk. S ohledem na chemickou odolnost nabízí však fluorsilikon navíc kompaktibilitu vůči různým aromatickým minerálním olejům, pohonným látkám a alifatickým jakož i nízkomolekulárním aromatickým uhlovodíkům.

Přednosti a oblasti použití fluosilikonu

Předností fluorsilikonu oproti jiným elastickým materiálům, z nichž se vyrábějí hadice, je mnoho. Materiál je svým povoleným rozsahem použití od -60°C do + 230°C teplotně velmi odolný a zůstává při nízkých teplotách pružný jako pryž. Oproti tradičním gumovým hadicím vykazují fluorsilikonové hadice nadto vynikající odolnost proti počasí, ozónu a stárnutí. Zvláště je potřeba vyzvednout odolnost proti chemikáliím, především rezistenci proti minerálním olejům jakož i aromatickým uhlovodíkům.

Díky této vlastnosti se fluorsiliokon- kaučuk zvláště dobře hodí pro výrobu těsnění a hadic. Vedle kulatých šňůr, profilů, o-kroužků a jiných těsnění jsou z něj vyráběny předeším hadice a vnitřní potah hadic. Použití nachází fluorsilikonové materiály jako dopravní hadice a tesnění v automobilovém průmyslu, při výrobě motorů, v ropném a plynařském průmyslu jakož i ve vzduchotechnice a kosmouautice.

Fluorsilikonové hadice můžete koupit u firmy SIGMET Olomouc, spol.s.r.o.

Nové, kvalitou vysoce hodnotné fluorsilikonové hadice naleznete ihned v sortimentu firmy RCT Reichelt Chemietechnik. K dispozici jsou hadice o jmenovitých světlostech od 2mm do 12mm a mohou být objednávány v délkách od jednoho metru - bez přirážky za minimální odběrové množství. Samozřejme naleznete v našem výrobkovém portfoliu i kompaktibilní příslušenství, jako jsou chemicky odolné hadicové spojky a kulové kohouty.

Máte dotazy nebo potřebujete pomoc při volbě hadice? Potom zavolejte na telefonní číslo 585 231 315 nebo napište na adresu sigmet@sigmet.cz. Rádi vám poradíme. 

Roky na trhu
29

Let na trhu

Spokejení klienti
> 4 400

Spokojených klientů

Dodavatelé
> 18

Počet dodavatelů

Záruka
12

Měsíců záruka