Všeobecné obchodní podmínky

VOP společnosti Sigmet spol. s r.o.

I. Úvodní ustanovení

Pokud nebyly písemnou formou sjednány podmínky jiné, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydané v souladu s ustanoveními zákona 89/2012 Sb., upravují smluvní vztahy mezi společností Sigmet spol. s r.o. se sídlem tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 439 62 955, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 2339, (dále jen Prodávající), jako Prodávajícím a jejím zákazníkem (dále jen Kupující), uvedeným a podepsaným v Kupní smlouvě (dále jen KS), jejíž nedílnou součást tyto VOP tvoří. Kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito VOP, přičemž odchylná ujednání v KS mají přednost před zněním těchto VOP.
 

II. Předmět dodávky

 1. Veškeré nabídky Prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je Prodávající za závazné výslovně neprohlásí.

 2. Kupující prohlašuje, že se podrobně seznámil s konkrétní nabídkou Prodávajícího, nemá k ní výhrady žádného druhu, porozuměl jí a nežádá další vysvětlení.

 3. Prodávající dodá Kupujícímu předmět plnění dle specifikace ve smlouvě.

 4. Kupující je povinen za dodané zboží zaplatit v termínu splatnosti a dle platebních podmínek, dohodnutých v příslušné KS.

III. Kupní smlouva

Uzavřením KS vznikají Prodávajícímu a Kupujícímu práva a povinnosti, které vyplývají z tohoto smluvního vztahu.

KS mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena:
a.) Podpisem KS nebo Rámcové KS
b.) Potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím
c.) Převzetím objednaného zboží Kupujícím při přímé dodávce

Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit za něj sjednanou cenu.
 

IV. Kupní cena, platební podmínky, vlastnické právo

Kupní cena

 • Kupní cena, sjednaná v KS nebo ve specifikaci zakázky, zahrnuje dopravu pouze do místa plnění (sídlo firmy SIGMET spol. s r.o.).
 • Kupní cena je pevně sjednaná a nelze ji změnit bez písemného souhlasu Prodávajícího.
 • Náklady na dopravu z místa plnění do místa určení hradí Kupující, pokud není v KS nebo specifikaci zakázky dohodnuto jinak.
 • Kupní cena sjednaná v KS nebo ve specifikaci zakázky nezahrnuje náklady na obal, pokud není v KS nebo specifikaci zakázky dohodnuto jinak.
 • Kupní cena sjednaná v KS nebo ve specifikaci zakázky nezahrnuje náklady na pojištění zboží v průběhu přepravy do místa plnění, pokud není v KS nebo specifikaci zakázky dohodnou jinak.
 • Recyklační poplatek za elektrozařízení bude účtován podle § 73 zákona č. 542/2020 Sb. a podle zákona o dani z přidané hodnoty (dále DPH) v platném znění.
 • DPH je vždy účtována v souladu s platnými předpisy a projeví se v celkové ceně za dodávku, pokud se nebude jednat o režim přenesené daně.
 • Prodávající prohlašuje, že sjednaná kupní cena za zboží je vázaná na v příslušné nabídce uvedený termín platnosti nabídky a v přímé souvislosti s tímto je stanoven termín splatnosti zálohové faktury / zálohových faktur.
  Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud z jeho strany nebude dodržen termín splatnosti zálohové faktury / zálohových faktur, je prodávající oprávněn z tohoto důvodu kupní cenu zboží změnit.
  O této nově platné kupní ceně zboží je po jejím stanovení prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.
 • Převodem vlastnických práv ke zboží přechází na kupujícího povinnost postupovat podle zákona č. 477/2001 Sb. a č. 149/2017 Sb. o obalech.

Platební podmínky

Kupní cenu vyúčtuje Prodávající Kupujícímu fakturou nebo zálohovou fakturou, splatnost těchto faktur je sjednána v KS, Rámcové KS nebo při potvrzení objednávky.

 • Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle příslušně platných předpisů.
 • Jako den úhrady je určen den připsání fakturované částky na účet Prodávajícího.
 • Bankovní účty Prodávajícího i Kupujícího se sídlem v CZ musí být uvedeny v KS a musí být vedeny u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněny dle § 96 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující se zavazuje zaplatit ke Kupní ceně DPH v zákonné výši podle platných právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 • Případné dílčí dodávky budou fakturovány dílčími fakturami se samostatnými termíny splatností.
 • Při opožděném uhrazení faktury Kupujícím je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, s jejímž zaplacením je Kupující v prodlení, za každý den prodlení. Prodávající je také oprávněn pohledávku prodat nebo postoupit.
 • Kupující je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči Prodávajícímu jen po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího.
 • Při zpoždění dodávky je Kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý den zpoždění.
 • Žádná část Kupní ceny, smluvní pokuta, náhrada škody nebo úrok z prodlení nesmí být zaplacena Kupujícím prostřednictvím pohledávek třetích osob nebo započtením pohledávky Kupujícího, kterou má vůči Prodávajícímu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
 • Při odstoupení od KS z důvodů na straně Kupujícího může Prodávající účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z ceny dodávky; tím není dotčen nárok na zaplacení skutečně vzniklé škody.
 • Přesáhne-li prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny více jak 40 (čtyřicet) kalendářních dní od sjednaného data splatnosti a od sjednaného náhradního data splatnosti, ztrácí Kupující nárok na poskytnutou záruku

Vlastnické právo, nebezpečí škody

Vlastnické právo k předmětu dodávky přechází z Prodávajícího na Kupujícího až úplným zaplacením Kupní ceny Prodávajícímu.

Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího do místa určení.

 

V. Místo plnění, termín dodání

Místo plnění

 • Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, je místem plnění sídlo Prodávajícího.
 • V případě, že místo plnění je odlišné od sídla Prodávajícího, splní Prodávající svůj závazek dodat předmět dodávky Kupujícímu předáním předmětu dodávky prvnímu dopravci k přepravě (není-li dopravce určen v KS zvolí dopravce Prodávající). Adresu takovéhoto místa plnění, včetně kontaktních osob, je Kupující povinen uvést již při objednávce předmětu dodávky.

Termín plnění

 • Termín plnění je uveden v KS nebo specifikaci zakázky.
 • Prodávající a Kupující se dohodli, že dílčí dodávky objednaného zboží jsou možné.
 • Prodávající není povinen dodržet smluvený termín dodání a platební podmínky v případě, že Kupující je v prodlení s placením svých závazků vůči Prodávajícímu.
 • Prodávající je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (vis Major), změnit dohodnutý termín dodání. Tuto změnu je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu.
 • Kupující/objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uvedený termín dodání je závislý na výrobních a dodacích možnostech dodavatelů prodávajícího/zhotovitele a přepravních firem; dojde-li ze strany dodavatelů prodávajícího/zhotovitele a/nebo přepravní firmy ke změně předpokládaného termínu dodání, je prodávající/zhotovitel oprávněn v potřebném rozsahu prodloužit termín dodání. O tom bude prodávající/zhotovitel kupujícího/objednatele bezodkladně informovat.


VI. Záruka, odpovědnost za vady zboží

Záruka

 • Na předmět dodávky poskytuje Prodávající záruku 12 (dvanáct) měsíců, u náhradních dílů 6 (šest) měsíců, za provedenou práci 6 (šest) měsíců od data zdanitelného plnění předmětu dodávky, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak.
 • Záruka se vztahuje jen na plně uhrazený předmět dodávky.
 • Záruka musí být uplatněna písemně a musí obsahovat výrobní číslo stroje, číslo KS a důkladný popis reklamované vady.
 • Podmínkou záruky je:
  - dodržení všech parametrů uvedených v KS
  - prokazatelné kvalifikované zprovoznění stroje
  - dodržování Provozně montážních předpisů, předepsaných kontrol údržby 
 • Přijetí reklamace k šetření neznamená uznání vady Prodávajícím
 • Záruka se nevztahuje na:
  - vady vzniklé neodbornou instalací, neodbornými zásahy, mechanickým poškozením či neodborným používáním ze strany Kupujícího nebo třetích osob, v důsledku neodborného zacházení jakož i zacházením se zbožím v rozporu s Provozně montážním návodem, neodbornou montáží a údržbou zboží
  - přirozené fyzikální jevy
  - na vady způsobené běžným opotřebením (např. úbytek nátěrových hmot, úbytek povlakovaných částí stroje, koroze povrchově neupravených částí stroje, úbytek materiálu působením abrazivních částic v médiu)
  - vady způsobené vadnou elektroinstalací uživatele (nesprávně dimenzované nebo nastavené nadproudové a zkratové ochrany, nezapojené vnitřní ochrany stroje, nefunkční či vadně nastavený řídící a ovládací systém, zásahy uživatele do předmětu dodávky a chodem nasucho) 
 • ze záruky jsou vyjmuty rychle se opotřebovávající náhradní díly (těsnění, ucpávky, ložiska...) a baterie
 • Pokud nebude reklamační nárok po demontáži uznán jako oprávněný, zavazuje se Kupující uhradit veškeré náklady na demontáž, popř. náklady na provedení opravy dle faktury vystavené Prodávajícím.

Odpovědnost za vady zboží

 • Kupující je povinen prohlédnout si dodané zboží, zkontrolovat množství a jakost s náležitou odbornou péčí bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a ihned oznámit Prodávajícímu zjevné vady.
 • Prodávající neodpovídá za vady, které mohly být zjištěny Kupujícím již při převzetí zboží. Odpovědnost Prodávajícího za vady rovněž nevzniká v případě zjevných vad uplatněných Kupujícím až po převzetí zboží a neuvedených v dodacím listu, které byly s náležitou odbornou péčí zjistitelné při kontrole a prohlídce zboží
 • Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději do tří pracovních dnů, vady zjistitelné po rozbalení do čtrnácti dnů od dodání zboží Kupujícímu. Pozdější reklamace nebude uznána. Skryté vady pak lze nahlásit během záruční lhůty.
 • Prodávající neodpovídá za vadu dodaného zboží ani za jakoukoliv újmu vzniklou Kupujícímu nebo třetí osobě v důsledku vady věci, do které bude dodané zboží jako součást začleněno, nebo v důsledku nesprávné montáže, nebo nesprávného nakládání s dodaným zbožím (např. přetěžování, použití chybného média, agresivní prostředí, připojení na špatné napětí, neprovádění pravidelných prohlídek)
 • Prodávající nenese odpovědnost vůči Kupujícímu, nebo kterékoliv další straně za případné přímé nebo nepřímé škody, náklady, výdaje či ztráty, jejich uplatnění je tímto ujednáním vůči Prodávajícímu vyloučeno.


VII. Ochrana osobních údajů, všeobecná a závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů

 • Kupující souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby Prodávajícího, v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 a jeho následných úprav. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou legislativou.
 • Je-li zákazníkem Prodávajícího právnická osoba, shromažďuje Prodávající osobní údaje (jména a příjmení osob jednajících za právnickou osobu nebo jejích kontaktních osob, adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla těchto osob) na základě oprávněného zájmu Prodávajícího jako správce souvisejícího zejména s nutností doložit totožnost osoby, která za právnickou osobu jednala a dále za účelem přiměřené vzájemné komunikace mezi Prodávajícím a zákazníkem potřebné pro plnění smlouvy a zajištění servisu a údržby zařízení dodaného Prodávajícím Kupujícímu, a to po dobu životnosti dodaného zařízení, nejdéle však po dobu 25 let od jeho dodání. Kupující, je-li právnickou osobou, se zavazuje informovat dotčené fyzické osoby, které Kupujícího zastupují nebo jsou jeho kontaktními osobami, přiměřeným způsobem o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů.
   

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 • Právní jednání směřující ke změně, zrušení nebo zániku závazkového stavu vzniklého na základě KS vyžadují písemnou formu.
 • Případné spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nebude-li dohoda možná, platí pro další jednání: jazyk český, jako rozhodné právo se užije právní řád České republiky s vyloučením kolizních norem, které by odkazovaly na jiný právní řád, místně příslušný soud v místě sídla Prodávajícího. Použití rozhodčího soudu/doložky je tímto ujednáním vyloučeno.
 • Pokud vzniknou Prodávajícímu dodatečně po uzavření KS v souvislosti s dodáním zboží povinnosti zaplatit daně, cla či poplatky, které nebyl povinen zaplatit v okamžiku uzavření KS, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu výdaje vynaložené k jejich zaplacení.
 • Písemnost zaslaná Prodávajícím Kupujícímu doporučenou zásilkou bude považována za doručenou, bez ohledu na skutečnost, zda si ji Kupující převezme. Účinky doručení nastanou dnem doručení písemnost do sídla Kupujícího kdy písemnost převezme osoba odnebo uložením písemnosti na poště, a to i v případě, kdy písemnost nebude vyzvednuta.
 • Nastanou-li okolnosti vyšší moci, za které bude považována zejména válka, vnitrostátní nepokoje, teroristické činy, pandemie, opatření veřejné moci znemožňující plnění závazků (včetně neudělení potřebných povolení či jejich pozbytí), přírodní události, nezaviněné zpoždění potřebných dodávek materiálů či energií nebo jiné události, za které Prodávající neodpovídá, nemůže je ovlivnit nebo odstranit, nebo jen s vynaložením nepřiměřených nákladů, je Kupující povinen přistoupit na změnu obsahu KS způsobem, který odpovídá nastalé vyšší moci.
 • Zákazník je povinen zajistit, aby Plnění dle Kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky a veškeré následné nakládání s Plněním ze strany Zákazníka, Konečného zákazníka a dalších osob v žádném případě nemělo za následek porušení mezinárodních a vnitrostátních sankcí, zejména nařízení Rady (EU) č. 2022/576, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nařízení (EU) č. 269/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, nařízení (EU) č. 208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, a nařízení Rady (ES) č. 765/2006, o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a zákona č. 1/2023 Sb., sankčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
  V této souvislosti je rovněž Zákazník povinen Dodavatele (Prodávajícího) bezodkladně informovat o tom, že se na jeho osobu nebo na jeho zákazníky mezinárodní sankce vztahují. Pokud Zákazník poruší jakoukoli z výše uvedených povinností, je Zákazník povinen Dodavatele odškodnit proti všem vzniklým škodám a újmě a Dodavatel je současně oprávněn bez sankcí ze strany Zákazníka od Smlouvy odstoupit.
 • Smluvní strany potvrzují akceptaci těchto podmínek, které nabývají účinnosti dnem uzavření příslušné formy závazkového stavu (viz bod III. Kupní smlouva).

VOP společnosti Sigmet spol. s r.o. - ke stažení

Níže naleznete VOP společnosti Sigmet spol. s r.o. ve formátu PDF ke stažení.

Roky na trhu
33

Let na trhu

Spokejení klienti
> 4 400

Spokojených klientů

Dodavatelé
> 18

Počet dodavatelů

Záruka
12

Měsíců záruka